A N NP
nabízíme celkem 515 produktů
právě nakupuje 14 návštěvníků

Podmínky   »   Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu Spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozováno firmou Netlocos s.r.o. pro eshop-spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz a nabývají účinnost 1.7.2014.
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí obchodními podmínkami, pokud nejsou výslovně upraveny.
Řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku a zák. č.513/1991Sb. Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a změnou Občanského zákoníku od 1. 1. 2014.

Nejsme plátci DPH
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,  kterým je

Edita Trnková
Mírová 170
262 31 Milín
IČ:   03124851


Zapsaná v Živ. rej. MěÚ Příbram – OŽÚ dle §47 odst.1 a 2 zákona č.455/1991 sb., dne 18.6.2014

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel,

řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Edita Trnková
Mírová 170
262 31 Milín

IČ:   03124851.Zapsaná v Živ. rej. MěÚ Příbram – OŽÚ dle §47 odst.1 a 2 zákona č.455/1991 sb., dne 18.6.2014


Je to firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti. Je topodnikatel.firma, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.
Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů
kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží, jméno, dodací adresu, email, telefonický kontakt, výběr provedení platby, výběr dopravy.
Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 21% a jsou konečné.
Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené, nebude-li dohodnuto jinak.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal.
· Věc má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné
· věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
· věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
· věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
· věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační
řád prodávajícího.

Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím a který mu je zaslán.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz.
V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např.v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě
následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, pokud již toto zboží nemá dodavatel, výrobce, skladem nebo pokud již se nevyrábí. V případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje.
Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Práva a povinnosti prodávajícího:
Prodávající má povinnost zrealizovat závaznou objednávku kupujícího v termínu (dle dostupnosti jednotlivých
položek zboží a provozních možností prodávajícího).
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží, zaplatit kupní cenu, či vyprodáním zásob u výrobce, dodavatele či prodávajícího.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodneli se s kupujícím na novém plnění.
Při správném provedení objednávky Vám její přijetí potvrdíme emailem a případně upřesníme termín dodání a cenu za dopravu (email-změna objednávky-poznámky).

Práva a povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně ceny za dopravu zboží.
S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma dodatečného upřesnění ceny za dopravu a poštovného, předem dohodnutou změnou platby).
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení
zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Dodací podmínky:
Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s
prodávajícím.
Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná.
Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí.
Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas).
Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu nebo faktury a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce.
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí.
O této skutečnosti je povinen kupujícího informovat a dohodnout termín dodání zboží.
Doprava zboží viz. menu Doprava.
Ke každé zásilce bude přiložena nebo poslána faktura.
Prodávající není plátcem DPH.

Platební podmínky:
Platbu za zboží je možné uskutečnit:
dobírkou při převzetí zboží
platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.
Platba probíhá při předání zboží Českou poštou, PPL nebo smluvním dopravcem.
bankovním převodem úhradu provede zákazník na základě objednávky nebo zaslané faktury na účet 2600622531 / 2010
Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo uskutečněné objednávky nebo faktury.
(fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění - pokud není předem dohodnuto jinak)
Prodávající si vyhrazuje právo změny zvolené platby
(např. nevěrohodnost zákazníka, dodání zboží přímo od výrobce, smluvní dopravce - najatý výrobcem, dopravce neprovozující dobírku pro eshop spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz, atd.)
Zákazník bude vždy emailem či telefonicky předem na změny upozorněn i písemně ve změně objednávky-poznámky a vždy bude požadován písemný souhlas zákazníka (eventuelně telefonický.)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách.

Převzetí zásilky
Kupující je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat, zda obal není poškozen. Má právo při viditelném poškození balík nepřebrat, nebo se osobně domluvit s dodavatelem (řidičem, pracovníkem pošty, či dopravcem...), který je povinen sepsat krátký reklamační protokol. Pokud má kupující možnost, nafotí poškozený balík, což značně urychlí pozdější reklamační řízení.
Pokud kupující zjistí při rozbalení zásilky, že obsah je poškozen, je dobré taktéž pořídit fotografický
záznam. Skutečnost o shledané závadě při doručení či sepsání protokolu oznamte nejpozději do druhého dne od převzetí zásilky prodávajícímu. Na pozdější reklamace (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) není možno brát ohled.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Reklamace
Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží na emailu eshop@spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz nebo ve výdejním místě či sídle firmy.
Reklamuje se vždy celý produkt - tedy včetně všech svých součástí. Není tedy možné reklamovat pouze
části zboží.
V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme, zašlete zboží na níže
uvedenou adresu.:
Edita Trnková
Mírová 170
26231 Milín
Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme mít řádně vyplněný reklamační řád společně se zbožím, které reklamujete. Je možné si ho vytisknout na Ezopu nebo tiskopis zaslat elektronicky na adresu eshop@spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz
V případě, že chcete reklamovat zboží, které se obtížně přepravuje, prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na eshop@spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz .
Navrhneme postup, který pro vás bude nejlepší, případně vám pomůžeme se zajištěním přepravy.

Postup při reklamaci:
Je-li přijaté zboží poškozené
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu
Zásilku je nutné ihned zkontrolovat po převzetí .
Pokud zásilka neodpovídá vaší objednávce, oznamte to dodavateli nejpozději do druhého dne od
převzetí zásilky prodávajícímu.
Na pozdější reklamace (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) není možno brát ohled.
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.
Peníze Vám pošleme na Váš bankovní účet. V reklamačním listu nezapomeňte uvést číslo Vašeho bankovního účtu.
Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@bio-zbozi.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím
archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující vázán.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2009 vznikem internetového obchodu a od 1. 1. 2014 změnou Občanského zákoníku.
Uzavřením (odesláním objednávky) kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, že s nimi souhlasí.


2009 ....... 2018 ....... 2024 © spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz